ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
Ha. Dhidhoo council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ދިއްދޫ A04.08.3 Ha. Dhidhoo council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
366 234 132 176 366 542
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Areef ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް Progressive Party of Maldives 149
2 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 189
3 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 187
4 Zuhura ޒުހުރާ Maldivian Democratic Party 181
5 Suhail Rasheed ސުހައިލް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 123
6 Fathih Aboobakru ފާތިޙް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 128
7 Moosa Latheef މޫސާ ލަޠީފް Maldivian Democratic Party 201
8 Mohamed Hashim މުޙައްމަދު ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 196
9 Adam Zuhair އާދަމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 149
10 Aminath Nahula އާމިނަތު ނަހުލާ Progressive Party of Maldives 153
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1830 95 79 1656
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.