ހދ. އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Kumundhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުމުންދޫ B06.10.1 Hdh. Kumundhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
530 341 189 250 530 780
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ameen Mohamed އަމީން މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 244
2 Ali Anwaru ޢަލީ އަންވަރު Maldivian Democratic Party 234
3 Seema Abdul Raheem ސީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 180
4 Ali Gasim ޢަލީ ޤާސިމް Maldivian Democratic Party 284
5 Farhaan Abdul Hameed ފަރުޙާން ޢަބްދުލްޙަމީދު Progressive Party of Maldives 190
6 Akram Abdhulla Naseer އަކްރަމް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 196
7 Abdulla Rasheed ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Independent 23
8 Ahmed Mujuthaba އަޙްމަދު މުޖުތަބާ Jumhoory Party 79
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1590 69 91 1430
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.