ހދ. އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Kumundhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ވިލިނގިލި YT.0.7 Hdh. Kumundhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
10 5 5 5 10 15
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ameen Mohamed އަމީން މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 3
2 Ali Anwaru ޢަލީ އަންވަރު Maldivian Democratic Party 4
3 Seema Abdul Raheem ސީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 5
4 Ali Gasim ޢަލީ ޤާސިމް Maldivian Democratic Party 1
5 Farhaan Abdul Hameed ފަރުޙާން ޢަބްދުލްޙަމީދު Progressive Party of Maldives 5
6 Akram Abdhulla Naseer އަކްރަމް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 6
7 Abdulla Rasheed ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Independent 1
8 Ahmed Mujuthaba އަޙްމަދު މުޖުތަބާ Jumhoory Party 3
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
30 0 2 28
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.