ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށި ކައުންސިލް
K. Atoll Hinmafushee Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ X01.1.1 K. Atoll Hinmafushee Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
3 0 3 0 3 3
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Moosa Yoosuf މޫސާ ޔޫސުފް Independent 2
2 Ahmed Siraj އަޙްމަދު ސިރާޖް Progressive Party of Maldives 1
3 Mohamed Ismail މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް Independent 0
4 Ibrahim Saleem އިބްރާހީމް ސަލީމް Independent 1
5 Hassan Faiz ޙަސަން ފާއިޒް Progressive Party of Maldives 1
6 Ibrahim Nafiu އިބްރާހީމް ނާފިޢު Independent 1
7 Hussain Mifraah Bin Mohamed Hameed ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 0
8 Shan Ibrahim ޝާން އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
9 0 2 7
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.