ށ. އަތޮޅު މަރޮށި ކައުންސިލް
Sh. Maroshi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. މަރޮށި C03.09.1 Sh. Maroshi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
264 155 109 193 264 457
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Masood Waheed މަސްޢޫދު ވަޙީދު Independent 162
2 Abdulla Amir ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު Progressive Party of Maldives 99
3 Abdul Azeez Mohamed Waheed ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 112
4 Reehan Adam Saleem ރީހާން އާދަމް ސަލީމް Independent 87
5 Ahmed Abrar Mohamed އަޙްމަދު އަބުރާރު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 89
6 Hafeezulla ޙަފީޡުﷲ Progressive Party of Maldives 116
7 Abdul Razzaag Abdul Hadee ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަބްދުލްހާދީ Maldivian Democratic Party 98
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
792 15 14 763
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.