ރ. އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
R. Rasgetheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ރަސްގެތީމު E01.03.1 R. Rasgetheemu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
279 159 120 206 279 485
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ilyas Mahmood އިލްޔާސް މަޙްމޫދު Progressive Party of Maldives 102
2 Ali Najeeb ޢަލީ ނަޖީބު Maldivian Democratic Party 88
3 Ali Niyaz ޢަލީ ނިޔާޒް Independent 84
4 Aminath Shifna އާމިނަތު ޝިފްނާ Progressive Party of Maldives 46
5 Mohamed Ibrahim މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 104
6 Ali Hameed ޢަލީ ޙަމީދު Progressive Party of Maldives 153
7 Hussain Rashad ޙުސައިން ރަޝާދު Maldivian Democratic Party 171
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
811 13 50 748
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.