ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް
Sh. Feevaku Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. ފީވައް C02.05.1 Sh. Feevaku Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
360 195 165 139 360 499
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Waheed ޢަލީ ވަޙީދު Independent 90
2 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Independent 62
3 Abdul Shakoor Ibrahim ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހީމް Independent 73
4 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Independent 111
5 Hassan Shujau ޙަސަން ޝުޖާޢު Independent 146
6 Ahmed Shameen އަޙްމަދު ޝަމީން Independent 61
7 Adnan Ali ޢަދުނާން ޢަލީ Independent 85
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 91
9 Ahmed Adil އަޙްމަދު ޢާދިލް Independent 102
10 Ahmed Rasheed އަޙްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 85
11 Mohamed Ibrahim Waheed މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 93
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1080 30 51 999
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.