ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
Ha. Hoarafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ޅ. ނައިފަރު G02.02.3 Ha. Hoarafushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
8 5 3 1 8 9
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Fathimath Fazna ފާޠިމަތު ފަޛުނާ Progressive Party of Maldives 2
2 Mohamed Waheed މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 7
3 Mohamed Sameer މުޙައްމަދު ސަމީރު Independent 1
4 Mohamed Naseer Aboobakuru މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 3
5 Hashim Aboobakuru ހާޝިމް އަބޫބަކުރު Independent 0
6 Ahmed Imdhah އަޙްމަދު އިމްދާޙު Maldivian Democratic Party 4
7 Ahmed Shujau އަޙްމަދު ޝުޖާޢު Maldivian Development Alliance 1
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 4
9 Ali Riyaz ޢަލީ ރިޔާޟް Maldivian Development Alliance 0
10 Ali Arif ޢަލީ ޢާރިފް Independent 6
11 Ali Naseer Adam ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް Maldivian Development Alliance 4
12 Abdul Hannan Ahmed Fulhu ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 1
13 Ibrahim Shakir އިބްރާހީމް ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 4
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
40 0 3 37
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.