ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
N. Fohdhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ D03.0.1 N. Fohdhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
89 49 40 9 89 98
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Naeem އިބްރާހީމް ނަޢީމް Independent 51
2 Abdulla Shamy އަބްދުﷲ ޝާމީ Maldivian Development Alliance 65
3 Imran Ali ޢިމްރާނު ޢަލީ Independent 28
4 Ahmed Imrah އަޙްމަދު އިމްރާޙް Maldivian Development Alliance 62
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
267 6 55 206
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.