ނ. އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް
N. Manadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. މަނަދޫ D02.10.2 N. Manadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
435 226 209 153 435 588
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul RAhman Yazeedh Saeed ޢަބްދުއް ރަޙްމާން ޔަޒީދު ސަޢީދް Maldivian Development Alliance 196
2 Mohamed Umar މުޙައްމަދު ޢުމަރު Maldivian Democratic Party 249
3 Hussain Nazeed ޙުސައިން ނަޛީދު Maldivian Democratic Party 193
4 Ahmed Rishad އަޙްމަދު ރިޝާދު Maldivian Democratic Party 235
5 Mohamed Mamdhooh Ibrahim މުޙައްމަދު މަމްދޫހު އިބްރާހީމް Maldivian Development Alliance 174
6 Abdul Rahman Sabeeh ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު Progressive Party of Maldives 192
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1305 48 18 1239
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.