ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
R. Vaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ހުރާ H02.05.1 R. Vaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
2 1 1 0 2 2
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Ali ޙުސައިން ޢަލީ Progressive Party of Maldives 2
2 Ahmed Musthafa އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ Progressive Party of Maldives 2
3 Mohamed Shafeeg މުޙައްމަދު ޝަފީޤު Maldivian Democratic Party 0
4 Mohamed Niyaz މުޙައްމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 0
5 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Progressive Party of Maldives 2
6 Zaheena Ibrahim Manik ޛަހީނާ އިބްރާހީމްމަނިކު Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
6 0 0 6
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.