ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.2 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
35 16 19 6 35 41
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 21
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 17
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 16
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 14
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 11
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 12
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 3
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 12
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 18
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 21
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 13
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
175 5 12 158
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.