ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ދުވާފަރު E03.07.3 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
446 216 230 211 446 657
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 173
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 183
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 192
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 190
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 199
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 194
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 35
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 207
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 194
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 207
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 171
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2230 220 65 1945
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.