ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Maarandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. މާރަންދޫ A02.10.1 Ha. Maarandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
350 198 152 93 350 443
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Rahman Hassan ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން Independent 70
2 Hassan Ahmed ޙަސަން އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 203
3 Mohamed Hameed މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 85
4 Ahmed Shafiu އަޙްމަދު ޝާފިޢު Independent 92
5 Abdul Kareem Abdul Rahman ޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Independent 67
6 Jeelan Haroon ޖީލާން ހާރޫން Independent 146
7 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފް Independent 36
8 Abdul Hameed Abdul Sattar ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު Independent 227
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1050 15 109 926
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.