ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
B. Fulhadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.2 B. Fulhadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
10 4 6 4 10 14
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Mauroof މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް Maldivian Democratic Party 3
2 Ali Nisham ޢަލީ ނިޝާމް Independent 5
3 Mohamed Nadeem މުޙައްމަދު ނަދީމް Progressive Party of Maldives 2
4 Mohamed Haleem މުޙައްމަދު ޙަލީމް Independent 3
5 Hassan Akram ޙަސަން އަކްރަމް Independent 7
6 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 1
7 Ahmed Asif އަޙްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 4
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
30 0 5 25
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.