ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
R. Maakurathu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. މާކުރަތު E02.08.1 R. Maakurathu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
507 253 254 193 507 700
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Imaad ޙުސައިން ޢިމާދު Maldivian Democratic Party 251
2 Hassan Ali ޙަސަން ޢަލީ Maldivian Democratic Party 225
3 Ahmed Shifan އަޙްމަދު ޝިފާން Progressive Party of Maldives 216
4 Salih Dawood ޞާލިޙް ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 217
5 Mohamed Ibrahim މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 214
6 Ahmed Abdul Raheem އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް Maldivian Democratic Party 228
7 Tholhath Naseem ޠަލްޙަތު ނަސީމް Independent 44
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1521 87 39 1395
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.