ހދ. އަތޮޅު ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Naivaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ނައިވާދޫ B01.03.1 Hdh. Naivaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
232 145 87 86 232 318
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Waheed Yoosuf އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޔޫސުފް Independent 34
2 Hussain Nasih ޙުސައިން ނާސިޙް Progressive Party of Maldives 62
3 Fathmath Rasheeda ފާޠިމަތު ރަޝީދާ Maldivian Democratic Party 76
4 Hassan Ziyad ޙަސަން ޒިޔާދު Independent 100
5 Ahmed Niyaz އަޙްމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 99
6 Hussain Sameer ޙުސައިން ސަމީރު Progressive Party of Maldives 38
7 Mohamed Aslam މުޙައްމަދު އަސްލަމް Independent 94
8 Ahmed Faiz އަޙްމަދު ފާއިޒް Progressive Party of Maldives 102
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
696 9 82 605
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.