ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ B03.0.1 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
43 19 24 25 43 68
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 2
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 21
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 10
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 7
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 9
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 17
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 5
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 16
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 18
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 8
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 2
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 20
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 13
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 18
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
215 0 49 166
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.