ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ވެލިދޫ D03.13.3 N. Velidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
364 185 179 664 364 1028
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Gasim އިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 119
2 Abdulla Ali ޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 64
3 Fathimath Rizween ފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 91
4 Abdulla Moosa ޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 10
5 Abdulla Jailam Naeem ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 126
6 Aishath Adam ޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 64
7 Adam Ali Fulhu އާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 133
8 Ali Ahmeen ޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 59
9 Ahmed Jaufar އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 145
10 Asma Hussain އަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 157
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1028 14 46 968
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.