ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Ihavandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.1 Ha. Ihavandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
10 6 4 1 10 11
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Khaleel ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 2
2 Yasfa Ahmed ޔަސްފާ އަޙްމަދު Independent 2
3 Ahmed Rilwaan އަޙްމަދު ރިޟްވާން Maldivian Democratic Party 3
4 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 2
5 Ali Rameez ޢަލީ ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 3
6 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 2
7 Mohamed Asif މުޙައްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 6
8 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 6
9 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 7
10 Abdul Mueed Ibrahim ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 7
11 Aishath Zahuna ޢާއިޝަތު ޒަހުނާ Progressive Party of Maldives 5
12 Mohamed Mafaaz މުޙައްމަދު މަފާޒު Maldivian Democratic Party 5
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
50 0 0 50
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.