ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް
Sh. Bilehfahi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ގދ. ފިޔޯރީ Q04.08.1 Sh. Bilehfahi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 1 0 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 0
2 Adam Saleem އާދަމް ސަލީމް Maldivian Democratic Party 1
3 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފު Progressive Party of Maldives 0
4 Ahmed Nafiz އަޙްމަދު ނާފިޡް Maldivian Democratic Party 1
5 Ahmed Faisal އަޙްމަދު ފައިޞަލް Maldivian Democratic Party 1
6 Abdulla Ziyad ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 0
7 Aslam Ismail އަސްލަމް އިސްމާޢީލް Progressive Party of Maldives 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.