އދ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ADh Omadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ I01.0.1 ADh Omadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
46 24 22 2 46 48
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Faaig ޢަލީ ފާއިޤު Independent 7
2 Hassan Shafiu ޙަސަން ޝާފިޢު Progressive Party of Maldives 8
3 Hassan Najmee ޙަސަން ނަޖްމީ Independent 16
4 Adam Ibrahim އާދަމް އިބްރާހީމް Independent 6
5 Umar Mohamed ޢުމަރު މުޙައްމަދު Independent 14
6 Mohamed Riza މުޙައްމަދު ރިޟާ Independent 6
7 Abdulla Niyaz ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް Independent 13
8 Adnan Abdulla ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ Independent 4
9 Ali Fikry ޢަލީ ފިކުރީ Independent 31
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
138 0 33 105
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.