ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Ihavandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ގުރައިދޫ H03.09.1 Ha. Ihavandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
14 0 14 5 14 19
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Khaleel ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 7
2 Yasfa Ahmed ޔަސްފާ އަޙްމަދު Independent 4
3 Ahmed Rilwaan އަޙްމަދު ރިޟްވާން Maldivian Democratic Party 10
4 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 0
5 Ali Rameez ޢަލީ ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 10
6 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 9
7 Mohamed Asif މުޙައްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 6
8 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 3
9 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 6
10 Abdul Mueed Ibrahim ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 3
11 Aishath Zahuna ޢާއިޝަތު ޒަހުނާ Progressive Party of Maldives 1
12 Mohamed Mafaaz މުޙައްމަދު މަފާޒު Maldivian Democratic Party 11
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
70 0 0 70
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.