ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ދުވާފަރު E03.07.2 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
469 229 240 194 469 663
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 220
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 206
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 193
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 197
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 188
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 169
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 36
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 210
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 211
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 183
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 197
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2345 275 60 2010
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.