ނ. އަތޮޅު ޅޮހި ކައުންސިލް
N. Lhohi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ޅޮހި D03.07.1 N. Lhohi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
378 193 185 95 378 473
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Afeef Ibrahim ޙުސައިން ޢަފީފް އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 161
2 Abdulla Salim ޢަބްދުﷲ ސާލިމް Maldivian Democratic Party 186
3 Abdulla Muaaz ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު Maldivian Development Alliance 192
4 Gasim Shaheem ޤާސިމް ޝަހީމް Maldivian Development Alliance 187
5 Fathimath Naeema ފާޠިމަތު ނަޢީމާ Maldivian Democratic Party 204
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1134 18 186 930
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.