ހއ. އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
Ha. Baarashu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A03.0.1 Ha. Baarashu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
255 94 161 36 255 291
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Asif Abdulla ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 116
2 Aminath Hassan އާމިނަތު ޙަސަން Maldivian Democratic Party 91
3 Ahmed Shahid އަޙްމަދު ޝާހިދު Maldivian Democratic Party 108
4 Mohamed Abdul Hakeem މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 108
5 Ahmed Mauroof އަޙްމަދު މަޢުރޫފް Progressive Party of Maldives 132
6 Hussain Nooradheen ޙުސައިން ނޫރައްދީން Independent 13
7 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Progressive Party of Maldives 123
8 Ahmed Thohir އަޙްމަދު ޠާހިރު Independent 43
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
765 21 10 734
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.