ހދ. އަތޮޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Neilaidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ނެއްލައިދޫ B03.06.1 Hdh. Neilaidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
472 279 193 204 472 676
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Mazin އަޙްމަދު މާޒިން Progressive Party of Maldives 115
2 Abdul Hameed Hussain ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން Jumhoory Party 103
3 Ahmed Ayaz އަޙްމަދު އަޔާޟު Progressive Party of Maldives 144
4 Mohamed Ilham މުޙައްމަދު އިލްހާމް Independent 157
5 Farooq Adam ފާރޫޤް އާދަމް Jumhoory Party 127
6 Fathmath Mamdhooda ފާޠިމަތު މަމްދޫދާ Maldivian Democratic Party 145
7 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 190
8 Ibrahim Nazim އިބްރާހީމް ނާޡިމް Independent 167
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1416 27 241 1148
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.