ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B04.09.2 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
380 202 178 493 380 873
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 37
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 150
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 135
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 104
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 109
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 129
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 51
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 80
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 182
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 61
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 76
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 153
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 143
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 129
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1900 105 256 1539
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.