ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
R. Ungoofaaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ E02.0.1 R. Ungoofaaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
52 23 29 7 52 59
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Asif ޙުސައިން ޢާޞިފް Independent 18
2 Mohamed Aflaah މުޙައްމަދު އަފްލާޙް Maldivian Democratic Party 19
3 Ahmed Riyaz އަޙްމަދު ރިޔާޟް Progressive Party of Maldives 13
4 Hussain Fahumee ޙުސައިން ފަހުމީ Jumhoory Party 1
5 Abdul Nasir Ali ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ Jumhoory Party 38
6 Ali Aiman ޢަލީ އައިމަން Maldivian Democratic Party 24
7 Ahmed Saeed އަޙްމަދު ސަޢީދު Independent 15
8 Hassan Irufan ޙަސަން ޢިރުފާން Progressive Party of Maldives 20
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
156 3 5 148
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.