ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
N. Kendhikulhudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. އުނގޫފާރު E02.06.1 N. Kendhikulhudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Maldivian Development Alliance 0
2 Aishath Natheela ޢާއިޝަތު ނަތީލާ Maldivian Development Alliance 0
3 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Maldivian Democratic Party 0
4 Yaasir Ibrahim ޔާސިރު އިބްރާހީމް Independent 0
5 Sofwath Ahmed ޞަފްވަތު އަޙްމަދު Maldivian Development Alliance 0
6 Ahmed Rashid އަޙްމަދު ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 0
7 Mariyam Rifasha މަރްޔަމް ރިފާޝާ Maldivian Democratic Party 0
8 Moosa Haleem މޫސާ ޙަލީމް Independent 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.