ހދ. އަތޮޅު ފިނޭ ކައުންސިލް
Hdh. Finey Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ވިލިނގިލި YT.0.7 Hdh. Finey Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
5 2 3 4 5 9
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Thoha Ibrahim ޠާހާ އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 0
2 Hussain Nashid ޙުސައިން ނާޝިދު Maldivian Democratic Party 4
3 Abdul Raheem Mohamed ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 2
4 Shaheena Mohamed ޝާހީނާ މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 3
5 Hassan Rasheed ޙަސަން ރަޝީދު Independent 3
6 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 0
7 Ismail Madheeh އިސްމާޢީލް މަދީޙް Maldivian Democratic Party 3
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
15 0 0 15
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.