ހއ. އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
Ha. Filadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ފިއްލަދޫ A05.09.1 Ha. Filadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
351 206 145 99 351 450
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Moosa މުޙައްމަދު މޫސާ Progressive Party of Maldives 132
2 Mohamed Irushad މުޙައްމަދު އިރުޝާދު Progressive Party of Maldives 139
3 Abdul Sattar Dawood ޢަބްދުއްސައްތާރު ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 148
4 Mohamed Jaufar މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު Jumhoory Party 178
5 Mohamed Nafiu މުޙައްމަދު ނާފިޢު Maldivian Democratic Party 183
6 Mohamed Falaah މުޙައްމަދު ފަލާޙް Maldivian Democratic Party 172
7 Adam Khaleel އާދަމް ޚަލީލް Independent 61
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1047 3 31 1013
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.