އދ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ADh Omadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އދ. އޮމަދޫ I03.02.1 ADh Omadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
526 262 264 123 526 649
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Faaig ޢަލީ ފާއިޤު Independent 132
2 Hassan Shafiu ޙަސަން ޝާފިޢު Progressive Party of Maldives 120
3 Hassan Najmee ޙަސަން ނަޖްމީ Independent 80
4 Adam Ibrahim އާދަމް އިބްރާހީމް Independent 79
5 Umar Mohamed ޢުމަރު މުޙައްމަދު Independent 88
6 Mohamed Riza މުޙައްމަދު ރިޟާ Independent 118
7 Abdulla Niyaz ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް Independent 160
8 Adnan Abdulla ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ Independent 210
9 Ali Fikry ޢަލީ ފިކުރީ Independent 187
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1578 51 353 1174
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.