ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް
Sh. Bilehfahi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ S03.1.2 Sh. Bilehfahi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 1 0 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 0
2 Adam Saleem އާދަމް ސަލީމް Maldivian Democratic Party 0
3 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފު Progressive Party of Maldives 1
4 Ahmed Nafiz އަޙްމަދު ނާފިޡް Maldivian Democratic Party 0
5 Ahmed Faisal އަޙްމަދު ފައިޞަލް Maldivian Democratic Party 1
6 Abdulla Ziyad ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 0
7 Aslam Ismail އަސްލަމް އިސްމާޢީލް Progressive Party of Maldives 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.