ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Ihavandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ބ. ކިހާދޫ F03.04.1 Ha. Ihavandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
4 0 4 0 4 4
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Khaleel ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 2
2 Yasfa Ahmed ޔަސްފާ އަޙްމަދު Independent 0
3 Ahmed Rilwaan އަޙްމަދު ރިޟްވާން Maldivian Democratic Party 1
4 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 1
5 Ali Rameez ޢަލީ ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 2
6 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 2
7 Mohamed Asif މުޙައްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 3
8 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 1
9 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 3
10 Abdul Mueed Ibrahim ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 1
11 Aishath Zahuna ޢާއިޝަތު ޒަހުނާ Progressive Party of Maldives 0
12 Mohamed Mafaaz މުޙައްމަދު މަފާޒު Maldivian Democratic Party 4
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
20 0 0 20
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.