ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
R. Ungoofaaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. އުނގޫފާރު E02.06.1 R. Ungoofaaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
762 367 395 207 762 969
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Asif ޙުސައިން ޢާޞިފް Independent 458
2 Mohamed Aflaah މުޙައްމަދު އަފްލާޙް Maldivian Democratic Party 347
3 Ahmed Riyaz އަޙްމަދު ރިޔާޟް Progressive Party of Maldives 275
4 Hussain Fahumee ޙުސައިން ފަހުމީ Jumhoory Party 11
5 Abdul Nasir Ali ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ Jumhoory Party 324
6 Ali Aiman ޢަލީ އައިމަން Maldivian Democratic Party 252
7 Ahmed Saeed އަޙްމަދު ސަޢީދު Independent 121
8 Hassan Irufan ޙަސަން ޢިރުފާން Progressive Party of Maldives 338
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2286 93 67 2126
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.