ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Maarandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ދ. ކުޑަހުވަދޫ M02.07.2 Ha. Maarandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
3 2 1 1 3 4
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Rahman Hassan ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން Independent 0
2 Hassan Ahmed ޙަސަން އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 0
3 Mohamed Hameed މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 3
4 Ahmed Shafiu އަޙްމަދު ޝާފިޢު Independent 1
5 Abdul Kareem Abdul Rahman ޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Independent 1
6 Jeelan Haroon ޖީލާން ހާރޫން Independent 1
7 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފް Independent 0
8 Abdul Hameed Abdul Sattar ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު Independent 3
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
9 0 0 9
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.