ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ހިންމަފުށި H02.06.1 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
6 0 6 0 6 6
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 3
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 4
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 2
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 2
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 2
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 1
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 1
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 1
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 4
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 1
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 0
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 1
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 2
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 2
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
30 0 4 26
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.