ށ. އަތޮޅު މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
Sh. Maaungoodhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. މާއުނގޫދޫ C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
509 271 238 111 509 620
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Haary Mohamed ހާރީ މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 206
2 Abdulla Hameed ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު Progressive Party of Maldives 277
3 Salma Abdul Samad ސަލްމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު Maldivian Democratic Party 202
4 Adam Saleem އާދަމް ސަލީމް Progressive Party of Maldives 291
5 Hassan Firudhaus ޙަސަން ފިރުދައުސް Maldivian Democratic Party 198
6 Mohamed Ibrahim Waheed މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 254
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1527 30 69 1428
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.