ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Ihavandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. އިހަވަންދޫ A02.05.1 Ha. Ihavandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
741 414 327 90 741 831
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Khaleel ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 385
2 Yasfa Ahmed ޔަސްފާ އަޙްމަދު Independent 133
3 Ahmed Rilwaan އަޙްމަދު ރިޟްވާން Maldivian Democratic Party 411
4 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 30
5 Ali Rameez ޢަލީ ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 381
6 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 341
7 Mohamed Asif މުޙައްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 233
8 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 295
9 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 373
10 Abdul Mueed Ibrahim ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 329
11 Aishath Zahuna ޢާއިޝަތު ޒަހުނާ Progressive Party of Maldives 233
12 Mohamed Mafaaz މުޙައްމަދު މަފާޒު Maldivian Democratic Party 310
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3705 145 106 3454
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.