ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލް
Sh. Noomaraa Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ހުރާ H02.05.1 Sh. Noomaraa Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 0 1 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Aishath Samaa ޢާއިޝަތު ސަމާ Progressive Party of Maldives 0
2 Ahmed Adhil އަޙްމަދު ޢާދިލް Progressive Party of Maldives 0
3 Hassan Abdulla ޙަސަން ޢަބްދުﷲ Jumhoory Party 1
4 Ahmed Vishan އަޙްމަދު ވިޝާން Progressive Party of Maldives 0
5 Mohamed Naif މުޙައްމަދު ނާޢިފް Maldivian Democratic Party 1
6 Muaaviyath Hussain މުޢާވިޔަތު ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 0
7 Rukhusana Hassan ރުޚުސާނާ ޙަސަން Jumhoory Party 0
8 Ayathulla Abdul Razzag އާޔަތުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު Maldivian Democratic Party 1
9 Mohamed Areen މުޙައްމަދު އަރީން Jumhoory Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.