ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
N. Maafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ D02.0.1 N. Maafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
81 36 45 22 81 103
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Muslim Mohamed މުސްލިމް މުޙައްމަދު Maldivian Development Alliance 27
2 Loosiyan Abdul Rahman ލޫސިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 19
3 Ali Ahmed ޢަލީ އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 10
4 Ahmed Abdul Majeed އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަޖީދު Maldivian Development Alliance 18
5 Abdul Majid Ali ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ Maldivian Democratic Party 32
6 Musthafa Adam މުޞްޠަފާ އާދަމް Independent 25
7 Mohamed Ameen މުޙައްމަދު އަމީން Independent 18
8 Zakariyya Moahmed Fulhu ޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 40
9 Abdulla Adam ޢަބްދުﷲ އާދަމް Independent 8
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
241 1 43 197
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.