ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
Hdh. Nolhivaramu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ވިލިނގިލި YT.0.7 Hdh. Nolhivaramu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
21 13 8 7 21 28
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Raheem Hussain ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 1
2 Abdulla Rasheed ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Jumhoory Party 1
3 Ahmed Rasheed Adam އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް Independent 17
4 Abdulla Shareef ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 4
5 Ali Abdul Kareem ޢަލީ ޢަބްދުލްކަރީމް Maldivian Democratic Party 1
6 Mohamed Hussain މުޙައްމަދު ޙުސައިން Independent 13
7 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Jumhoory Party 12
8 Abdul Raheem Mohamed ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 3
9 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 2
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
63 0 9 54
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.