ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
Sh. Milandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ C02.0.1 Sh. Milandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
121 40 81 19 121 140
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Rasheed ޢަލީ ރަޝީދު Jumhoory Party 3
2 Mohamed Saeed މުޙައްމަދު ސަޢީދު Maldivian Democratic Party 46
3 Abdulla Faiz ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް Maldivian Democratic Party 46
4 Ahmed Shiyam އަޙްމަދު ޝިޔާމް Maldivian Democratic Party 53
5 Abdulla Athif ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް Progressive Party of Maldives 61
6 Mohamed Azim މުޙައްމަދު ޢާޡިމް Progressive Party of Maldives 60
7 Hussain Yazumeen ޙުސައިން ޔަޒުމީން Progressive Party of Maldives 60
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
363 27 7 329
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.