ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
R. Vaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އދ. ފެންފުށި I01.09.1 R. Vaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 0 1 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Ali ޙުސައިން ޢަލީ Progressive Party of Maldives 0
2 Ahmed Musthafa އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ Progressive Party of Maldives 0
3 Mohamed Shafeeg މުޙައްމަދު ޝަފީޤު Maldivian Democratic Party 1
4 Mohamed Niyaz މުޙައްމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 1
5 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Progressive Party of Maldives 0
6 Zaheena Ibrahim Manik ޛަހީނާ އިބްރާހީމްމަނިކު Maldivian Democratic Party 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.