ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ވެލިދޫ D03.13.2 N. Velidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
348 179 169 132 348 480
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Gasim އިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 112
2 Abdulla Ali ޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 86
3 Fathimath Rizween ފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 55
4 Abdulla Moosa ޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 19
5 Abdulla Jailam Naeem ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 100
6 Aishath Adam ޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 74
7 Adam Ali Fulhu އާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 115
8 Ali Ahmeen ޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 67
9 Ahmed Jaufar އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 130
10 Asma Hussain އަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 175
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1044 66 45 933
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.