ހއ. އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
Ha. Thuraakunu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A01.0.1 Ha. Thuraakunu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
82 36 46 8 82 90
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Abbas ޢަލީ ޢައްބާސް Independent 30
2 Ali Abdul Latheef ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް Independent 69
3 Husna Ibrahim ޙުސްނާ އިބްރާހީމް Independent 54
4 Thoha Ali ޠާހާ ޢަލީ Independent 50
5 Ahmed Siraj އަޙްމަދު ސިރާޖް Independent 21
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
244 1 19 224
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.