ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
R. Angolhitheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. އަނގޮޅިތީމު E01.04.1 R. Angolhitheemu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
213 118 95 49 213 262
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Nasheed އަޙްމަދު ނަޝީދު Independent 61
2 Gasim Hussain ޤާސިމް ޙުސައިން Independent 84
3 Aminath Sajan އާމިނަތު ސަޖަން Maldivian Democratic Party 69
4 Fathimath Hussain Manik ފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު Progressive Party of Maldives 33
5 Ibrahim Nazeeh އިބްރާހީމް ނަޒީހު Progressive Party of Maldives 19
6 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Maldivian Democratic Party 68
7 Mohamed Musthafa މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ Independent 78
8 Mohamed Shaheen މުޙައްމަދު ޝާހީން Maldivian Democratic Party 109
9 Mohamed Abdulla މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ Independent 50
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
639 6 62 571
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.