ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B05.09.2 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
174 99 75 317 174 491
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 32
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 74
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 62
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 46
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 41
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 68
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 17
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 41
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 67
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 50
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 10
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 82
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 59
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 70
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
870 60 91 719
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.