ހދ. އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Kumundhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އދ. ދިގުރަށް I03.07.1 Hdh. Kumundhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
2 0 2 0 2 2
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ameen Mohamed އަމީން މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 0
2 Ali Anwaru ޢަލީ އަންވަރު Maldivian Democratic Party 2
3 Seema Abdul Raheem ސީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 0
4 Ali Gasim ޢަލީ ޤާސިމް Maldivian Democratic Party 0
5 Farhaan Abdul Hameed ފަރުޙާން ޢަބްދުލްޙަމީދު Progressive Party of Maldives 1
6 Akram Abdhulla Naseer އަކްރަމް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 0
7 Abdulla Rasheed ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Independent 0
8 Ahmed Mujuthaba އަޙްމަދު މުޖުތަބާ Jumhoory Party 2
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
6 0 1 5
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.